HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede,sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen ménière. HLF - styres av medlemmene. Hvert tredje år avholdes årsmøte i HLF, hvor det blant annet velges sentralstyre, faste utvalg, valgkomite og revisor. HLF har et faglig hovedutvalg. HLF har også egne utvalg for medlemsgruppene; foreldre/barn, tinnitus, meniere, yrkesaktive, CI og døvblitte. HLFU har eget styre samt en representant i sentralstyret. 


NAAF er en interesseorganisasjon for mennesker med astma og allergi teller ca. 16 000 medlemmer. Forbundet har 30 ansatte sentralt, og 10 ansatte i NAAFs regioner spredt over hele landet. NAAF er inndelt i 14 regioner og har 70 lokalforeninger landet over. Forbundet eier og driver Det Norske Helsesenter på Gran Canaria og Geilomo barnesykehus som driftes av Rikshospitalets Barneklinikk. 

Pollenvarslingstenesten fra Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) ble etablert i 1975 og senere utvidet til en landsdekkende varsling. NAAF har i dag to heltidsansatte pollenanalytikere i Trondheim som sørger for at varslingen til en hver tid er oppdatert og tilgjengelig for publikum gjennom NAAFs nettsider.


LHL, Landsforeningen- for hjerte- og lungesyke, er en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende. Det lokale arbeidet er grunnstammen i LHLs virksomhet. Organisasjonen ble stiftet i 1943, under navnet Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon. Siden den gang har politisk arbeid  vært et viktig område i organisasjonens virksomhet. Ved siden av dette har LHL opparbeidet en betydelig kompetanse på områdene helse, fysisk aktivitet, kosthold og ernæring. Vi er også en stor leverandør av helsetjenester gjennom våre sykehus og rehabiliteringssentre.

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag 96,4 % av alle norske leger og har totalt 27 164 medlemmer (august 2010). Foreningen er tilsluttet hoved-sammenslutningen Akademikerne. Den norske legeforenings formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.